NEXT ST3P B.V.
Steenplaetsstraat 6 unit 4.14
2288 AA Rijswijk
06-39239657
info@nextst3p.nl

Datum van laatste update: 02-08-2023

NEXT ST3P hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken, met wie we ze kunnen delen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

NEXT ST3P kan persoonsgegevens van cliënten, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen verzamelen, zoals:

 • Naam, adres en contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres).
 • Geboortedatum en leeftijd.
 • Geslacht en burgerlijke staat.
 • Gegevens met betrekking tot de gezinssituatie.
 • Gegevens over de gezondheid en medische achtergrond.
 • Gegevens over de hulpvraag en de geboden hulpverlening.
 • Bankrekeningnummer (indien nodig voor financiële transacties).

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van jeugdhulp en ondersteuning aan cliënten.
 • Het nakomen van onze contractuele verplichtingen jegens u.
 • Het beheren van personeels- en vrijwilligersadministratie.
 • Het onderhouden van contact met betrokkenen.
 • Het verbeteren van onze dienstverlening.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe delen we uw persoonsgegevens?

NEXT ST3P kan uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 • Externe dienstverleners die namens ons bepaalde diensten uitvoeren, zoals IT-dienstverleners, salarisadministrateurs of externe consultants.
 • Samenwerkingspartners en andere zorg- of hulpverlenende instanties, indien dit noodzakelijk is voor de verlening van de jeugdhulp of voor het behalen van de hulpverleningsdoelen. Hiervoor wordt ten alle tijden voorafgaand gevraagd een toestemmingsformulier te ondertekenen.
 • Toezichthoudende instanties en overheidsorganen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden en wanneer dit wettelijk is toegestaan.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

NEXT ST3P neemt passende, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of misbruik. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhoudingsverplichtingen en hebben alleen toegang tot uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor hun taken.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens langer te bewaren.

Uw rechten:

U hebt het recht om:

 • Inzage te vragen in uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist zijn.
 • Uw persoonsgegevens te laten verwijderen, tenzij er wettelijke redenen zijn om deze te behouden.
 • Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken, voor zover de verwerking op toestemming is gebaseerd.

Neem voor het uitoefenen van uw rechten of voor vragen over deze privacyverklaring contact op met NEXT ST3P via info@nextst3p.nl.

Klachten:

Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet correct worden verwerkt of als u een klacht heeft over onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op. Dit kan via klachten@nextst3p.nl. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De meest recente versie van deze privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

NEXT ST3P B.V.