Home - Ambulante begeleiding

NEXT ST3P is gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren met complexe hulpvragen binnen meerdere leefgebieden. Denk hierbij aan problemen in het systeem, schoolverzuim, sport, financiën, middelengebruik, criminele activiteiten/delinquent gedrag, sociaal netwerk en geen dagbesteding en/of werk hebben.

Er worden tijdens de begeleiding doelen opgesteld om de eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid te vergroten. Middels wetenschappelijk bewezen methoden worden er handelingsalternatieven aangereikt om aan de ondersteuningsbehoefte te voldoen en ontwikkeling te realiseren. Gaandeweg het begeleidingstraject worden er eventuele doelen aangepast of geformeerd om inzichtelijk te krijgen waar de aandachtspunten zich bevinden. De voortgang binnen de begeleiding wordt in overleg met de opdrachtgever frequent gemonitord.

Tijdens een kennismakingsgesprek wordt gekeken of de professional aansluit bij de karaktereigenschappen van de jongere om de juiste match te kunnen maken. Vervolgens wordt er op een laagdrempelige manier contact met de jongere aangegaan met als doel kennis maken. Op deze manier probeert de begeleider te investeren in de vertrouwensband en zicht te krijgen op de situatie van de jongere. NEXT ST3P is van mening dat het onderlinge contact tussen de begeleider en de jongere de basis vormt om een positieve gedragsverandering te verwezenlijken. Tegelijkertijd neemt de begeleider een centrale positie in, in het contact met diverse betrokkenen zoals het gezin, school, reclassering, politie en/of overige betrokken hulpverlening/instanties. Er worden korte lijntjes onderhouden met alle betrokkenen om iedereen up-to-date te houden over de ontwikkelingen binnen het traject.

Een individueel begeleidingstraject van NEXT ST3P bestaat uit 4 fasen:

01.

Fase 1

• Intake en kennismaking
• Verwachtingen en doelen opstellen
• Vertrouwensband opbouwen

02.

Fase 2

• Zorgen en krachten verdelen
• Begeleidingsplan vormgeven
• Voortgangsgesprek
• Doelen herzien/aanpassen

03.

Fase 3

• Uitvoering en zelfstandigheid
• Onderzoeken en uitproberen
• Indien mogelijk meer afstand nemen
• Na 6-9 maanden evalueren
• Einddoel bepalen

04.

Fase 4

• Afronding
• Monitoren en nazorg
• Doorverwijzen of afsluiten