Home - Groepsaanpak

Verschillende gemeentes en scholen houden zich bezig met vragen omtrent ‘probleemjongeren’. Hoe gaan wij om met overlast gevende jongeren? Hoe voorkom je verharding binnen deze risicovolle groep en de mogelijke doorstroom naar verdere criminele activiteiten? Op welke wijze interveniëren wij op deze groep?

Tijdens een eerste kennismaking met de opdrachtgever, worden de zorgen en hulpvragen in kaart gebracht. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld om passende interventies in te kunnen zetten. Zo kan er bijvoorbeeld worden besloten om de jongeren met hun ouders of verzorgers uit te nodigen op locatie voor een eerste groepsinterventie waarin gebruik wordt gemaakt van een ervaringsdeskundige. Hierbij zullen thema’s worden besproken die relevant zijn voor de eerder besproken zorgen.

Aan de hand van de groepsinterventies bestaat er de mogelijkheid om specialistische individuele begeleiding in te zetten. Vanwege deze integrale aanpak kan er veel winst behaald worden. Naast het feit dat de jongeren als groep worden gesignaleerd is het van essentieel belang om per individu aan de slag te gaan. NEXT ST3P koppelt aan iedere jongere een specialistisch ambulant begeleider met een forensische achtergrond. Vervolgens worden alle krachten en ontwikkelpunten per individu in kaart gebracht om op een laagdrempelige manier aan te sluiten bij de leefwereld van de jongere. Recidive van delinquent gedrag, school/werk, vrijetijdsbesteding en het sociale netwerk zijn factoren waar NEXT ST3P zich onder andere op focust.

Om maximale resultaten te boeken zorgen we voor korte lijnen met alle betrokkenen en betrekt NEXT ST3P alle disciplines in het netwerk van de jongere. Naast de gemeente, politie en jongerenwerkers wordt er ook geschakeld met ouders/verzorgers, jeugdreclassering, school en eventueel overige betrokken hulpverlener(s).

Onze specialistisch ambulante begeleiders worden ondersteund door een casusregisseur. Deze persoon is tevens de contactpersoon voor u als opdrachtgever. De casusregisseur fungeert als eerste aanspreekpunt voor begeleiders, gemeente en de politie. NEXT ST3P beschikt over een rapportagesysteem waarbij alle informatie gedurende het traject wordt opgeslagen. NEXT ST3P hanteert een evaluatietermijn van zes á acht weken om met betrokkenen om tafel te gaan zitten en de voortgang bespreekbaar te maken. De integrale groepsaanpak van NEXT ST3P kenmerkt zich door een nauwe samenwerking met alle disciplines, het continu monitoren van risico’s en ontwikkelingen en het outreachend werken met een street-wise ambulant team.