Cliëntenraad

De cliëntenraad (CR) is een wettelijk verplicht advies-en overleg orgaan van en voor (ex)cliënten en haar wettelijke vertegenwoordiger(s). De CR bestaat uit een groepje ervaren (ex)cliënten en/of ouders van (ex)cliënten die de belangen behartigt van de cliënten die bij NEXT ST3P aangesloten zijn. De CR informeert en adviseert NEXT ST3P gevraagd en ongevraagd over processen, beleid, organisatie en alle onderwerpen die cliënten aangaan.

Efficiënte en effectieve hulpverlening in een prettige omgeving

De cliëntenraad stelt jaarlijks speerpunten op met onderwerpen waarop zij zich extra richt. De uitgangsgedachte van de CR is: “Cliënten en (medewerkers van) NEXT ST3P zijn allen gebaat bij een adequate, efficiënte en effectieve zorgverlening, die geboden wordt in een prettige omgeving”.

Doelstelling

De cliëntenraad stelt zich tot doel om, binnen het kader van de missie en visie van NEXT ST3P, in het bijzonder de belangen van de cliënten te behartigen. De CR wil dit doel bereiken door:

  • het kritisch volgen van het beleid van NEXT ST3P;
  • gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het management;
  • het toetsen van de kwaliteitstrajecten binnen NEXT ST3P;
  • jaarlijkse speerpunten en doelen in het eigen beleid afspreken;
  • deskundigheidsbevordering;
  • informatie-uitwisseling met en profilering naar de organisatie;
  • contact met de achterban;
  • netwerken.

Vragen en ondersteuning

Naast de adviserende rol die de cliëntenraad speelt bij NEXT ST3P, is de cliëntenraad ook bedoeld als vraagbaak voor (ex)cliënten en haar wettelijke vertegenwoordiger(s). Wij vinden het belangrijk dat (ex)cliënten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers meepraten en meedenken over begeleiding aan cliënten. Op deze manier hopen wij een bijdrage te leveren aan het verbeteren van onze  hulpverlening. Met de juiste input kunnen wij (ex)cliënten nog beter vertegenwoordigen. Wij hopen dat u ons wilt steunen en ons wilt informeren over zaken die binnen NEXT ST3P voor u van belang zijn. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Mail naar: clientenraad@nextst3p.nl.