Over ons

Missie & Visie

NEXTST3P

“Een stap naar de toekomst”

Wie zijn wij?
NEXT ST3P coacht, begeleidt en traint jongeren en jongvolwassenen in de (jeugd)zorg en het onderwijs die te kampen hebben met uiteenlopende hulpvragen.

Missie

De missie van NEXT ST3P is om jongeren, gezinnen en/of professionals te begeleiden met als doel om competenties en vaardigheden te ontwikkelen. NEXT ST3P benadert vraagstukken als uitdagingen waarbij gekeken wordt naar aanwezige krachten en talenten om deze te versterken. Wij denken niet in belemmeringen of obstakels maar juist in kansen. Onze focus ligt op het creëren- en vergroten van het zelfvertrouwen en het opdoen van succeservaringen voor zowel jongeren, gezinnen als professionals.
In het werken met jongeren en/of gezinnen richt NEXT ST3P zich op het versterken van de zelfredzaamheid, het zelfinzicht en het reflectief vermogen. Door actief bezig te zijn met het bewustwordingsproces wil NEXT ST3P bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. NEXT ST3P streeft ernaar dat een ieder op een volwaardige manier kan participeren binnen de maatschappij om een verantwoord maatschappelijk bestaan te kunnen leiden.

Voor de professionals wil NEXT ST3P de krachten versterken en handvaten aanreiken om gericht aan ontwikkelingspunten te kunnen werken en zichzelf beter te kunnen positioneren binnen het werkdomein.Met een positieve benadering creëren wij de juiste voorwaarden om jongeren, gezinnen en/of professionals de ruimte te bieden in hun ontwikkeling. Een ieder verdient het om de ‘volgende stap’ in zijn/haar leven te kunnen zetten

Visie

NEXT ST3P volgt de sectorale missie en visie en biedt jongeren, gezinnen en professionals de mogelijkheid tot optimale groei en ontwikkeling. De professionele basishouding en het professioneel handelen van onze medewerkers zijn een voorwaarde om een positief leef-, leer- en ontwikkelklimaat te realiseren. Door een veilige omgeving te creëren met zorg, opvoeding, onderwijs en begeleiding op maat streeft NEXT ST3P naar een beter perspectief. Daarbij is er ruimte voor de eigen inbreng van jongeren, gezinnen en professionals om het dragen van de eigen verantwoordelijkheid te vergroten en te versterken.