Over ons

Kwaliteitseisen

NEXTST3P

“Een stap naar de toekomst”

Kwaliteitseisen NEXT ST3P

NEXT ST3P stuurt aan op het leveren van zorg op maat en heeft het waarborgen van kwaliteit hoog in het vaandel staan. NEXT ST3P streeft er naar haar werkzaamheden veilig, betrouwbaar, deskundig en betrokken uit te voeren. Het voldoen aan de eisen van belanghebbenden, waaronder de wet- en regelgeving, is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Onze professionals zijn voorzien van de juiste diploma’s en zijn SKJ-geregistreerd. NEXT ST3P werkt met een kwaliteitsmanagement systeem en is hiervoor ISO9001 gecertificeerd. Eveneens werkt NEXT ST3P met een volwaardig zorgadministratiesysteem waar professionals, cliënten, ouders en opdrachtgevers inzage in kunnen hebben.

Deskundigheid professionals

NEXT ST3P beschikt over een multidisciplinair team met gediplomeerde, ervaren en specialistische zorg- en onderwijsprofessionals. Er wordt gewerkt met wetenschappelijk bewezen methodes, die op maat worden toegepast. Ook werkt NEXT ST3P met een cultuursensitief-beleid Dit houdt onder andere in dat er gewerkt wordt met een multicultureel team, die de juiste aansluiting weet te vinden bij jongeren en gezinnen van verschillende culturele achtergronden. Eveneens maakt NEXT ST3P intensief gebruik van de inzet van professionele ervaringsdeskundigen, om extra impact te maken op de doelgroep. Onze ervaringsdeskundigen zijn gediplomeerd en fungeren als rolmodel voor de jongeren.

Meldcode

Zoals beschreven in de ‘Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ is het gebruik van de meldcode verplicht binnen onze beroepsgroep. De meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’ helpt professionals met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. En bij psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. De professionals van NEXT ST3P hanteren de voorgeschreven stappen van de meldcode bij signalering van bovengenoemde voorbeelden.